अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.123

प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः
क्रन्दने रोदनाह्वाने वर्ष्म देहप्रमाणयोः

प्रसून (नपुं) = फलम्. 3.3.123.1.1

निधन (नपुं) = वंशः. 3.3.123.1.2

निधन (नपुं) = नाशः. 3.3.123.1.2

क्रन्दन (नपुं) = आह्वानम्. 3.3.123.2.1

क्रन्दन (नपुं) = रोदनम्. 3.3.123.2.1

वर्ष्मन् (नपुं) = प्रमाणः. 3.3.123.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue