अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.125

आच्छादने संपिधानमपवारणमित्युभे
आराधनं साधने स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च

आच्छादन (नपुं) = सम्पिधानम्. 3.3.125.1.1

आराधन (नपुं) = अवाप्तिः. 3.3.125.2.1

आराधन (नपुं) = साधनम्. 3.3.125.2.1

आराधन (नपुं) = तोषणम्. 3.3.125.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue