अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.128

हीनन्यूनावूनगर्ह्यौ वेगिशूरौ तरस्विनौ
अभिपन्नोऽपराद्धोऽभिग्रस्तव्यापद्गतावपि

हीन (वि) = ऊनः. 3.3.128.1.1

हीन (वि) = गर्ह्यः. 3.3.128.1.1

न्यून (वि) = ऊनः. 3.3.128.1.2

न्यून (वि) = गर्ह्यः. 3.3.128.1.2

तरस्विन् (वि) = वेगिः. 3.3.128.1.3

तरस्विन् (वि) = शूरः. 3.3.128.1.3

अभिपन्न (वि) = अभिग्रस्तः. 3.3.128.2.1

अभिपन्न (वि) = अपराधः. 3.3.128.2.1

अभिपन्न (वि) = व्यापद्गतः. 3.3.128.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue