अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.13

शीलान्वयावनूके द्वे शल्के शकलवल्कले
साष्टे शते सुवर्णानां हेम्न्युरोभूषणे पले

अनूक (नपुं) = स्वभावः. 3.3.13.1.1

अनूक (नपुं) = वंशः. 3.3.13.1.1

शल्क (नपुं) = खण्डमात्रम्. 3.3.13.1.2

शल्क (नपुं) = वृक्षत्वक्. 3.3.13.1.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue