अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.136

स्याद्भेर्यां दुन्दुभिः पुंसि स्यादक्षे दुन्दुभिः स्त्रियाम्
स्यान्महारजते क्लीबं कुसुम्भं करके पुमान्

दुन्दुभि (स्त्री) = अक्षः. 3.3.136.1.1

कुसुम्भ (पुं) = कमण्डलुः. 3.3.136.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue