अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.144

ललामं पुच्छपुण्ड्राश्वभूषाप्राधान्यकेतुषु
सूक्ष्ममध्यात्ममप्याद्ये प्रधाने प्रथमस्त्रिषु

ललाम (नपुं) = पुच्छम्. 3.3.144.1.1

ललाम (नपुं) = पुण्ड्रम्. 3.3.144.1.1

ललाम (नपुं) = अश्वभूषा. 3.3.144.1.1

ललाम (नपुं) = प्राधान्यम्. 3.3.144.1.1

ललाम (नपुं) = पताका. 3.3.144.1.1

सूक्ष्म (नपुं) = अध्यात्मम्. 3.3.144.2.1

प्रथम (वि) = प्रधानम्. 3.3.144.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue