अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.148

प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु
रन्ध्रे शब्देऽथानुशयो दीर्घद्वेषानुतापयोः

प्रत्यय (पुं) = अधीनः. 3.3.148.1.1

प्रत्यय (पुं) = ज्ञानम्. 3.3.148.1.1

प्रत्यय (पुं) = कारणम्. 3.3.148.1.1

प्रत्यय (पुं) = रन्ध्रम्. 3.3.148.1.1

प्रत्यय (पुं) = शब्दः. 3.3.148.1.1

प्रत्यय (पुं) = शपथः. 3.3.148.1.1

प्रत्यय (पुं) = विश्वासः. 3.3.148.1.1

अनुशय (पुं) = दीर्घद्वेषः. 3.3.148.2.1

अनुशय (पुं) = पश्चात्तापः. 3.3.148.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue