अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.15

धेनुका तु करेण्वां च मेघजाले च कालिका
कारिका यातनावृत्त्योः कर्णिका कर्णभूषणे

कालिका (स्त्री) = मेघपङ्क्तिः. 3.3.15.1.1

कारिका (स्त्री) = यातना. 3.3.15.2.1

कारिका (स्त्री) = कृत्यम्. 3.3.15.2.1

कर्णिका (स्त्री) = करिहस्तः. 3.3.15.2.2

कर्णिका (स्त्री) = अङ्गुली. 3.3.15.2.2

कर्णिका (स्त्री) = पद्मबीजः. 3.3.15.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue