अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.151

युद्धायत्योः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च
पस्चादवस्थायि बलं समवायश्च सन्नयौ

सम्पराय (पुं) = आयतिः. 3.3.151.1.1

सम्पराय (पुं) = विपत्. 3.3.151.1.1

सम्पराय (पुं) = युद्धम्. 3.3.151.1.1

पूज्य (पुं) = पत्युर्वा पत्न्याः वा पिता. 3.3.151.1.2

सन्नय (पुं) = पश्चादवस्थायिबलम्. 3.3.151.2.1

सन्नय (पुं) = समूहः. 3.3.151.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue