अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.167

कर्बुरेऽथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः
वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रो मित्रो रवावपि

सङ्गर (पुं) = क्रियाकारः. 3.3.167.1.1

सङ्गर (पुं) = प्रतिज्ञा. 3.3.167.1.1

सङ्गर (पुं) = विपत्. 3.3.167.1.1

सङ्गर (पुं) = युद्धम्. 3.3.167.1.1

मन्त्र (पुं) = वेदभेदः. 3.3.167.2.1

मन्त्र (पुं) = गुप्तिवादः. 3.3.167.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue