अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.170

विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पीठाद्यमासनम्
द्वारि द्वाः स्थे प्रतीहारः प्रतीहार्यप्यनन्तरे

विष्टर (पुं) = पीठाद्यासनम्. 3.3.170.1.1

विष्टर (पुं) = वृक्षः. 3.3.170.1.1

विष्टर (पुं) = दर्भमुष्टिः. 3.3.170.1.1

प्रतीहारी (स्त्री) = द्वारस्था योषित्. 3.3.170.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue