अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.177

धात्री स्यादुपमातापि क्षितिरप्यामलक्यपि
क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका

धात्री (स्त्री) = उपमाता. 3.3.177.1.1

धात्री (स्त्री) = आमलकी. 3.3.177.1.1

क्षुद्रा (स्त्री) = मधुमक्षिका. 3.3.177.2.1

क्षुद्रा (स्त्री) = नटी. 3.3.177.2.1

क्षुद्रा (स्त्री) = वेश्या. 3.3.177.2.1

क्षुद्रा (स्त्री) = व्यङ्गा. 3.3.177.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue