अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.180

निदेशग्रन्थयोः शास्त्रं शस्त्रमायुधलोहयोः
स्याज्जटांशुकयोर्नेत्रं क्षेत्रं पत्नीशरीरयोः

शास्त्र (नपुं) = आज्ञा. 3.3.180.1.1

शास्त्र (नपुं) = ग्रन्थम्. 3.3.180.1.1

शस्त्र (नपुं) = लोहः. 3.3.180.1.2

नेत्र (नपुं) = वस्त्रम्. 3.3.180.2.1

नेत्र (नपुं) = तरुमूलम्. 3.3.180.2.1

क्षेत्र (नपुं) = पत्नी. 3.3.180.2.2

क्षेत्र (नपुं) = देहः. 3.3.180.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue