अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.182

अजिरं विषये कायेऽप्यम्बरं व्योम्नि वाससि
चक्रं राष्ट्रेऽप्यक्षरं तु मोक्षेऽपि क्षीरमप्सु च

अजिर (नपुं) = विषयः. 3.3.182.1.1

अजिर (नपुं) = देहः. 3.3.182.1.1

अम्बर (नपुं) = वस्त्रम्. 3.3.182.1.2

चक्र (नपुं) = स्वभूमिः. 3.3.182.2.1

अक्षर (नपुं) = मोक्षः. 3.3.182.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue