अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.195

स्यात्कुरङ्गेऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः
करोपहारयोः पुंसि बलिः प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्

कमल (पुं) = हरिणः. 3.3.195.1.1

कम्बल (पुं) = प्रावारः. 3.3.195.1.2

बलि (पुं) = उपहारः. 3.3.195.2.1

बलि (स्त्री) = प्राण्यङ्गजम्. 3.3.195.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue