अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.198

शङ्कावपि द्वयोः कीलः पालिस्त्र्यश्र्यङ्कपङ्क्तिषु
कला शिल्पे कालभेदेप्याली सख्यावली अपि

कील (स्त्री-पुं) = शङ्कुः. 3.3.198.1.1

पालि (स्त्री) = अस्रिः. 3.3.198.1.2

पालि (स्त्री) = अङ्कः. 3.3.198.1.2

पालि (स्त्री) = पङ्क्तिः. 3.3.198.1.2

कला (स्त्री) = कलाकौशल्यादिकर्मः. 3.3.198.2.1

आली (स्त्री) = सखी. 3.3.198.2.2

आली (स्त्री) = पङ्क्तिः. 3.3.198.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue