अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.199

अब्ध्यम्बुविकृतौ वेला कालमर्यादयोरपि
बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु

वेला (स्त्री) = अब्ध्यम्बुविकृतिः. 3.3.199.1.1

वेला (स्त्री) = मर्यादा. 3.3.199.1.1

वेला (स्त्री) = समयः. 3.3.199.1.1

बहुला (स्त्री) = कृत्तिका. 3.3.199.2.1

बहुला (स्त्री) = गौः. 3.3.199.2.1

बहुल (वि) = अग्निः. 3.3.199.2.2

बहुल (वि) = कृष्णवर्णः. 3.3.199.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue