अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.202

छदिर्नेत्ररुजोः क्लीबं समूहे पटलं न ना
अधस्स्वरूपयोरस्त्री तलं स्याच्चामिषे पलम्

पटल (नपुं) = नेत्ररुक्. 3.3.202.1.1

पटल (स्त्री-नपुं) = समूहः. 3.3.202.1.1

तल (नपुं) = अधः. 3.3.202.2.1

तल (नपुं) = स्वरूपः. 3.3.202.2.1

पल (नपुं) = मांसम्. 3.3.202.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue