अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.216

कृतान्ते पुंसि कीनाशः क्षुद्रकर्षकयोस्त्रिषु
पदे लक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्कुशमप्सु च

कीनाश (पुं) = कृपणः. 3.3.216.1.1

कीनाश (पुं) = कृषीवलः. 3.3.216.1.1

कीनाश (पुं) = यमः. 3.3.216.1.1

अपदेश (पुं) = लक्ष्यम्. 3.3.216.2.1

अपदेश (पुं) = निमित्तम्. 3.3.216.2.1

अपदेश (पुं) = व्याजम्. 3.3.216.2.1

कुश (नपुं) = जलम्. 3.3.216.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue