अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.228

शृङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः
पुंस्युत्तंसावतंसौ द्वौ कर्णपूरेऽपि शेखरे

रस (पुं) = गुणः. 3.3.228.1.1

रस (पुं) = रागः. 3.3.228.1.1

रस (पुं) = शृङ्गारादिः. 3.3.228.1.1

रस (पुं) = विषम्. 3.3.228.1.1

रस (पुं) = वीर्यम्. 3.3.228.1.1

रस (पुं) = द्रवः. 3.3.228.1.1

उत्तंस (पुं) = कर्णाभरणम्. 3.3.228.2.1

उत्तंस (पुं) = शिखास्थमाल्यम्. 3.3.228.2.1

अवतंस (पुं) = कर्णाभरणम्. 3.3.228.2.2

अवतंस (पुं) = शिखास्थमाल्यम्. 3.3.228.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue