अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.239

दारेषु च गृहाः श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः
व्यूहो वृन्देऽप्यहिर्वृत्रेऽप्यग्नीन्द्वर्कास्तमोपहाः

गृह (पुं-बहु) = पत्नी. 3.3.239.1.1

आरोह (पुं) = वरस्त्रियाः श्रोणी. 3.3.239.1.2

अहि (पुं) = वृत्रासुरः. 3.3.239.2.1

तमोपह (पुं) = अग्निः. 3.3.239.2.2

तमोपह (पुं) = चन्द्रः. 3.3.239.2.2

तमोपह (पुं) = सूर्यः. 3.3.239.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue