अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.240

परिच्छदे नृपार्हेऽर्थे परिबर्होऽव्ययाः परे
आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे

परिबर्ह (पुं) = परिवारः. 3.3.240.1.1

परिबर्ह (पुं) = नृपार्हाः. 3.3.240.1.1

आङ् (अव्य) = ईषदर्थः. 3.3.240.2.1

आङ् (अव्य) = सर्वतोव्याप्तिः. 3.3.240.2.1

आङ् (अव्य) = सीमार्थः. 3.3.240.2.1

आङ् (अव्य) = धातुयोगजार्थः. 3.3.240.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue