अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.241

आ प्रगृह्यस्स्मृतौ वाक्येऽप्यास्तु स्यात्कोपपीडयोः
पापकुत्सेषदर्थे कु धिङ्निर्भत्सननिन्दयोः

आ (अव्य) = प्रगृह्यः. 3.3.241.1.1

आ (अव्य) = स्मृतिः. 3.3.241.1.1

आ (अव्य) = वाक्यम्. 3.3.241.1.1

आस्तु (अव्य) = कोपः. 3.3.241.1.2

आस्तु (अव्य) = दुःखम्. 3.3.241.1.2

कु (स्त्री) = ईषदर्थः. 3.3.241.2.1

कु (स्त्री) = जुगुप्सा. 3.3.241.2.1

कु (स्त्री) = पापम्. 3.3.241.2.1

धिक् (अव्य) = निर्भर्त्सनम्. 3.3.241.2.2

धिक् (अव्य) = निन्दा. 3.3.241.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue