अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.246

प्रति प्रतिनिधौ वीप्सालक्षणादौ प्रयोगतः
इति हेतुप्रकरणप्रकर्षादिसमाप्तिषु

प्रति (अव्य) = लक्षणादिः. 3.3.246.1.1

प्रति (अव्य) = प्रतिनिधिः. 3.3.246.1.1

प्रति (अव्य) = वीप्सा. 3.3.246.1.1

इति (अव्य) = कारणम्. 3.3.246.2.1

इति (अव्य) = प्रकरणम्. 3.3.246.2.1

इति (अव्य) = प्रकर्षः. 3.3.246.2.1

इति (अव्य) = समापनम्. 3.3.246.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue