अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.251

अमा सह समीपे च कं वारिणि च मूर्धनि
इवेत्थमर्थयोरेवं नूनं तर्केऽर्थनिश्चये

अमा (अव्य) = सह. 3.3.251.1.1

अमा (अव्य) = समीपः. 3.3.251.1.1

एवम् (अव्य) = इव. 3.3.251.2.1

एवम् (अव्य) = इत्थम्. 3.3.251.2.1

नूनम् (अव्य) = अर्थनिश्चयः. 3.3.251.2.2

नूनम् (अव्य) = तर्कः. 3.3.251.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue