अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.3

जम्बुकौ क्रोष्टुवरुणौ पृथुकौ चिपिटार्भकौ
आलोकौ दर्शनद्योतौ भेरीपटगहमानकौ

जम्बुक (पुं) = वरुणः. 3.3.3.1.1

पृथुक (पुं) = चिपिटः. 3.3.3.1.2

आलोक (पुं) = दर्शनम्. 3.3.3.2.1

आलोक (पुं) = द्योतः. 3.3.3.2.1

आनक (पुं) = भेरी. 3.3.3.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue