अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.31

धर्मराजौ जिनयमौ कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम्
वलजे क्षेत्रपूर्द्वारे वलजा वल्गुदर्शना

कुञ्ज (पुं-नपुं) = दन्तः. 3.3.31.1.1

वलज (नपुं) = क्षेत्रम्. 3.3.31.2.1

वलज (नपुं) = पुरमार्गः. 3.3.31.2.1

वलजा (स्त्री) = वल्गुदर्शना. 3.3.31.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue