अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.39

इष्टिर्यागेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु
कष्टे तु कृच्छ्रगहने दक्षामन्दागदेषु तु

इष्टि (स्त्री) = इच्छा. 3.3.39.1.1

इष्टि (स्त्री) = यज्ञः. 3.3.39.1.1

सृष्टि (वि) = बहूनि. 3.3.39.1.2

सृष्टि (वि) = निश्चितम्. 3.3.39.1.2

कष्ट (वि) = दुष्प्रवेशः. 3.3.39.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue