अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.55

प्राण्युत्पादे संसरणमसंबाधचमूगतौ
घण्टापथेऽथ वान्तान्ने समुद्गिरणमुन्नये

संसरण (नपुं) = निष्प्रयाससैन्यगमनम्. 3.3.55.1.1

संसरण (नपुं) = प्राण्युत्पादरूपसंसारम्. 3.3.55.1.1

समुद्गिरण (नपुं) = उन्नयनक्रिया. 3.3.55.2.1

समुद्गिरण (नपुं) = वान्तान्नः. 3.3.55.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue