अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.60

यानपात्रे शिशौ पोतः प्रेतः प्राण्यन्तरे मृते
ग्रहभेदे ध्वजे केतुः पार्थिवे तनये सुतः

पोत (पुं) = नौका. 3.3.60.1.1

केतु (पुं) = ग्रहभेदः. 3.3.60.2.1

केतु (पुं) = पताका. 3.3.60.2.1

सुत (पुं) = राजा. 3.3.60.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue