अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.99

मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृतस्यानुवर्तने
विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिलेऽवधिः

अवधि (पुं) = परिच्छेदः. 3.3.99.2.1

अवधि (पुं) = बिलम्. 3.3.99.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue