अमरकोषसम्पद्

         

आद्यक्षरम्
                       
                   
                   
         
               
पदानि that begin with य: 127
यकृत् यक्ष यक्ष यक्षकर्दम यक्षधूप यक्षराज् यक्ष्मन् यजमान यजुस् यज्ञ यज्ञपुरुष यज्ञसूत्र यज्ञाङ्ग यज्ञिय यज्वन् यतः ततः यति यतिन् यत् तत् यथा यथाजात यथातथम् यथायथम् यथार्थम् यथार्हवर्ण यथास्वम् यथेप्सितम् यदि यदृच्छा यन्तृ यन्तृ यम यम यम यमराज् यमुना यमुनाभ्रातृ ययु यव यवक्य यवक्षार यवफल यवस यवागू यवाग्रज यवानिका यवास यवीय यव्य यशःपटह यशस् यष्टिमधुक यष्टृ याग याचक याचनक याचना याचितक याजक याञ्चा याञ्चा यातना यातयाम यातर यातु यातुधान यात्रा यात्रा यादःपति यादसाम्पति यादस् यान यान यानमुख याप्य याप्ययान याम याम यामिनी यामुन यायजूक याव यावक यावत् तावत् यावन याष्टीक यास युक्त युक्तरसा युग युग युगकीलक युगन्धर युगपत् युगपत्रक युगपार्श्वग युगल युग्म युग्य युग्य युद्ध युध् युवति युवन् यूथ यूथनाथ यूथप यूथिका यूप यूपकटक यूपाग्र योक्त्र योग योगित योगेष्ट योग्य योजनवल्ली योत्र योद्धृ योध योधसंराव योनि योषा योषित् यौतव यौवत यौवन