अमरकोषसम्पद्

         

मायादेवीसुत (पुं) == शाक्यः

गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः 
स्वर्गवर्गः 1.1.15.2.3

पर्यायपदानि
 मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः॥
 स शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्च सः।
 गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः॥

 शाक्यमुनि (पुं)
 शाक्यसिंह (पुं)
 सर्वार्थसिद्ध (पुं)
 शौद्धोदनि (पुं)
 गौतम (पुं)
 अर्कबन्धु (पुं)
 मायादेवीसुत (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue