अमरकोषसम्पद्

         

पद्मालया (स्त्री) == लक्ष्मी

लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया 
स्वर्गवर्गः 1.1.27.2.2

पर्यायपदानि
 लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया।
 इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा।
 भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका॥

 लक्ष्मी (स्त्री)
 पद्मालया (स्त्री)
 पद्मा (स्त्री)
 कमला (स्त्री)
 श्री (स्त्री)
 हरिप्रिया (स्त्री)
 इन्दिरा (स्त्री)
 लोकमातृ (स्त्री)
 मा (स्त्री)
 क्षीरोदतनया (स्त्री)
 +क्षीराब्धितनया (स्त्री)
 रमा (स्त्री)
 भार्गवी (स्त्री)
 लोकजननी (स्त्री)
 क्षीरसागरकन्यका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue