अमरकोषसम्पद्

         

उद्धव (पुं) == विष्णोः मन्त्रिः

सारथिर्दारुको मन्त्री ह्युद्धवश्चानुजो गदः 
स्वर्गवर्गः 1.1.28.5.2

पर्यायपदानि
 सारथिर्दारुको मन्त्री ह्युद्धवश्चानुजो गदः॥

 उद्धव (पुं)
अर्थान्तरम्
 कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः॥

 उद्धव (पुं) - उत्सवः 1.7.38.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue