अमरकोषसम्पद्

         

प्राप्ति (स्त्री) == सिद्धिः

प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः 
स्वर्गवर्गः 1.1.36.3.1

पर्यायपदानि
 अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा।
 प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः।

 अणिमन् (पुं)
 महिमन् (पुं)
 गरिमन् (पुं)
 लघिमन् (पुं)
 प्राप्ति (स्त्री)
 प्राकाम्य (नपुं)
 ईशित्व (नपुं)
 वशित्व (नपुं)
अर्थान्तरम्
 उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे।

 प्राप्ति (स्त्री) - उदयः 3.3.69.1
 प्राप्ति (स्त्री) - अधिकफलम् 3.3.69.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue