अमरकोषसम्पद्

         

पीयूष (नपुं) == अमृतम्

स्यात्सुधर्मा देवसभा पीयूषममृतं सुधा 
स्वर्गवर्गः 1.1.48.2.3

पर्यायपदानि
 स्यात्सुधर्मा देवसभा पीयूषममृतं सुधा॥

 पीयूष (नपुं)
 +पेयूष (नपुं)
 अमृत (नपुं)
 सुधा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 मण्डम्दधिभवं मस्तु पीयूषोऽभिनवं पयः।

 पीयूष (नपुं) - नवप्रसूतगोः क्षीरम् 2.9.54.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue