अमरकोषसम्पद्

         

और्व (पुं) == बडवाग्निः

शुचिरप्पित्तमौर्वस्तु वाडवो वडवानलः 
स्वर्गवर्गः 1.1.56.2.3

पर्यायपदानि
 शुचिरप्पित्तमौर्वस्तु वाडवो वडवानलः॥

 और्व (पुं)
 +ऊर्व (पुं)
 वाडव (पुं)
 वडवानल (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue