अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.56

सप्तार्चिर्दमुनाः शुक्रश्चित्रभानुर्विभावसुः
शुचिरप्पित्तमौर्वस्तु वाडवो वडवानलः

सप्तार्चिस् (पुं) = अग्निः. 1.1.56.1.1

English: fire
Telugu: అగ్ని

+सप्तार्चिस् (पुं) = अग्निः. 1.1.56.1.1.2

English: fire
Telugu: అగ్ని

दमुनस् (पुं) = अग्निः. 1.1.56.1.2

English: fire
Telugu: అగ్ని

+दमूनस् (पुं) = अग्निः. 1.1.56.1.2.2

English: fire
Telugu: అగ్ని

शुक्र (पुं) = अग्निः. 1.1.56.1.3

English: fire
Telugu: అగ్ని

चित्रभानु (पुं) = अग्निः. 1.1.56.1.4

English: fire
Telugu: అగ్ని

विभावसु (पुं) = अग्निः. 1.1.56.1.5

English: fire
Telugu: అగ్ని

शुचि (पुं) = अग्निः. 1.1.56.2.1

English: fire
Telugu: అగ్ని

अप्पित्त (नपुं) = अग्निः. 1.1.56.2.2

English: fire
Telugu: అగ్ని

और्व (पुं) = बडवाग्निः. 1.1.56.2.3

English: submarine fire
Telugu: submarine బడబాగ్ని

+ऊर्व (पुं) = बडवाग्निः. 1.1.56.2.3.2

English: submarine fire
Telugu: submarine బడబాగ్ని

वाडव (पुं) = बडवाग्निः. 1.1.56.2.4

English: submarine fire
Telugu: submarine బడబాగ్ని

वडवानल (पुं) = बडवाग्निः. 1.1.56.2.5

English: submarine fire
Telugu: submarine బడబాగ్ని

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue