अमरकोषसम्पद्

         

अर्चिस् (स्त्री) == अग्निज्वाला

वह्नेर्द्वयोर्ज्वालकीलावर्चिर्हेतिः शिखा स्त्रियाम् 
स्वर्गवर्गः 1.1.57.1.3

पर्यायपदानि
 वह्नेर्द्वयोर्ज्वालकीलावर्चिर्हेतिः शिखा स्त्रियाम्।

 ज्वाला (स्त्री-पुं)
 कीला (स्त्री-पुं)
 अर्चिस् (स्त्री)
 +अर्चि (न)
 हेति (स्त्री)
 शिखा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 ज्वालाभासौ न पुंस्यर्चिर्ज्योतिर्भद्योतदृष्टिषु।

 अर्चिस् (स्त्री-नपुं) - शोभा 3.3.231.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue