अमरकोषसम्पद्

         

मयु (पुं) == किन्नरः

स्यात् किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः 
स्वर्गवर्गः 1.1.71.1.4

पर्यायपदानि
 स्यात् किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः।

 किन्नर (पुं)
 किम्पुरुष (पुं)
 तुरङ्गवदन (पुं)
 मयु (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue