अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.71

स्यात् किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः
निधिर्ना शेवधिर्भेदाः पद्मशङ्खादयो निधेः
महापद्मश्च पद्मश्च शङ्खो मकरकच्छपौ
मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव

किन्नर (पुं) = किन्नरः. 1.1.71.1.1

English: kinnara
Telugu: కిన్నరుడు

किम्पुरुष (पुं) = किन्नरः. 1.1.71.1.2

English: kinnara
Telugu: కిన్నరుడు

तुरङ्गवदन (पुं) = किन्नरः. 1.1.71.1.3

English: kinnara
Telugu: కిన్నరుడు

मयु (पुं) = किन्नरः. 1.1.71.1.4

English: kinnara
Telugu: కిన్నరుడు

निधि (पुं) = सामान्यनिधिः. 1.1.71.2.1

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

शेवधि (पुं) = सामान्यनिधिः. 1.1.71.2.2

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

पद्म (पुं-नपुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.2.3

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

शङ्ख (पुं-नपुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.2.4

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

महापद्म (पुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.3.1

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

पद्म (पुं-नपुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.3.2

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

शङ्ख (पुं-नपुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.3.3

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

मकर (पुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.3.4

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

कच्छप (पुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.3.5

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

मुकुन्द (पुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.4.1

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

कुन्द (पुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.4.2

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

नील (पुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.4.3

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

खर्व (पुं) = विशेषनिधिः. 1.1.71.4.4

English: treasure
Telugu: నవనిధులలో ఒకటి

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue