अमरकोषसम्पद्

         

झष (पुं) == मत्स्यः

पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः 
वारिवर्गः 1.10.17.1.2

पर्यायपदानि
 पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः।
 विसारः शकुली चाथ गडकः शकुलार्भकः॥

 पृथुरोमन् (पुं)
 झष (पुं)
 मत्स्य (पुं)
 मीन (पुं)
 वैसारिण (पुं)
 अण्डज (पुं)
 विसार (पुं)
 शकुली (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घातः पोताधानमथो झषाः।

 झष (पुं) - मत्स्यविशेषः 1.10.19.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue