अमरकोषसम्पद्

         

झष (पुं) == मत्स्यविशेषः

क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घातः पोताधानमथो झषाः 
वारिवर्गः 1.10.19.1.3

पर्यायपदानि
 क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घातः पोताधानमथो झषाः।

 झष (पुं)
अर्थान्तरम्
 पृथुरोमा झषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः।

 झष (पुं) - मत्स्यः 1.10.17.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue