अमरकोषसम्पद्

         

शाल (पुं) == शालमत्स्यः

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः 
वारिवर्गः 1.10.19.2.3

पर्यायपदानि
 रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः॥

 शाल (पुं)
अर्थान्तरम्
 अनोकहः कुटः शालः पलाशी द्रुद्रुमागमाः॥

 शाल (पुं) - वृक्षः 2.4.5.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue