अमरकोषसम्पद्

         

अवहार (पुं) == ग्राहः

ग्राहोऽवहारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता 
वारिवर्गः 1.10.21.2.2

पर्यायपदानि
 ग्राहोऽवहारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता॥

 ग्राह (पुं)
 अवहार (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue