अमरकोषसम्पद्

         

महीलता (स्त्री) == केचुवा इति जन्तुविशेषः

ग्राहोऽवहारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता 
वारिवर्गः 1.10.21.2.5

पर्यायपदानि
 ग्राहोऽवहारो नक्रस्तु कुम्भीरोऽथ महीलता॥
 गण्डूपदः किञ्चुलको निहाका गोधिका समे।

 महीलता (स्त्री)
 गण्डूपद (पुं)
 किञ्चुलक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue