अमरकोषसम्पद्

         

मुक्तास्फोट (पुं) == शुक्तिका

मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ 
वारिवर्गः 1.10.23.1.1

पर्यायपदानि
 मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ।

 मुक्तास्फोट (पुं)
 शुक्ति (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue