अमरकोषसम्पद्

         

वारिवर्गः 1.10.23

मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः शङ्खः स्यात्कम्बुरस्त्रियौ
क्षुद्रशङ्खाः शङ्खनखाः शम्बूका जलशुक्तयः

मुक्तास्फोट (पुं) = शुक्तिका. 1.10.23.1.1

शुक्ति (स्त्री) = शुक्तिका. 1.10.23.1.2

शङ्ख (पुं-नपुं) = शङ्खः. 1.10.23.1.3

कम्बु (पुं-नपुं) = शङ्खः. 1.10.23.1.4

क्षुद्रशङ्ख (पुं) = सूक्ष्मशङ्खः. 1.10.23.2.1

शङ्खनख (पुं) = सूक्ष्मशङ्खः. 1.10.23.2.2

शम्बूक (पुं) = सर्वजलशुक्तिकाः. 1.10.23.2.3

जलशुक्ति (स्त्री) = सर्वजलशुक्तिकाः. 1.10.23.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue