अमरकोषसम्पद्

         

मण्डूक (पुं) == मण्डूकः

भेके मण्डूकवर्षाभूशालूरप्लवदर्दुराः 
वारिवर्गः 1.10.24.1.2

पर्यायपदानि
 भेके मण्डूकवर्षाभूशालूरप्लवदर्दुराः।

 भेक (पुं)
 मण्डूक (पुं)
 वर्षाभू (पुं)
 शालूर (पुं)
 प्लव (पुं)
 दर्दुर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue